Informatie vertrouwenspersonen

Iedereen die bij ons zwemt of op een andere manier bij onze vereniging betrokken is, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat wij ervan uitgaan dat iedereen op een juiste en respectvolle manier met elkaar omgaat, hoeft dit helaas niet altijd het geval te zijn. Ongewenst gedrag zoals discriminatie, bedreiging of (seksuele) intimidatie kan veel emoties en vragen oproepen. Vaak kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met de trainer, lesgever of ander kaderlid. Soms blijkt deze stap te groot.

In die gevallen kan onze vertrouwenspersoon worden benaderd. Een vertrouwenspersoon is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt eerste opvang voor leden (zwemmers, ouders van zwemmers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Binnen onze vereniging zijn twee vertrouwenspersonen actief. Martijn Koonings en Wouter Winters. 

Martijn Koonings
Vanuit ervaring en professie is hij bekend met het werk van vertrouwenspersoon. Martijn is bereikbaar via 06-25042944 of per mail: m.koonings@zpcderog.nl

Wouter Winters 
Wouter is werkzaam in het voortgezet onderwijs en heeft de studie Toegepaste Psychologie afgerond. Vanuit deze ervaringen en zijn beroep is hij bekend met het werk als vertrouwenspersoon. Wouter is bereikbaar via 06-42517273 of per mail: w.winters@zpcderog.nl

Zij zijn tevens te bereiken via Centrum Veilige Sport https://centrumveiligesport.nl/contact 

Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.
Preventie- en integriteitsbeleid
Wij hanteren het High 5! stappenplan van Centrum veilige sport Nederland. Met dit stappenplan optimaliseren we ons sportklimaat in de vereniging voor iedereen en streven we er actief naar om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hieronder wordt kort elke stap uitgelegd hoe wij hier bij ZPC de Rog aan werken of hebben gewerkt.

Stap 1: Hoe maken we onze vereniging veilig?
Als vereniging hebben wij een visie op zwemmen (Een leven lang zwemplezier) en deze visie willen we graag delen met iedereen. Een veilig sportklimaat is hier onderdeel van. Zo hebben wij tijdens bestuursvergaderingen standaard als agendapunt VCP (vertrouwenscontactpersoon) op de agenda staan. De vertrouwenspersonen delen dan zaken welke zij binnen hebben gekregen en welke stappen er zijn ondernomen. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit dan wel niet anoniem.
Omdat wij ook werken met kinderen van jongere leeftijden hanteren wij het Reglement Seksuele intimidatie nauw in overleg met onze trainers en docenten bij de vereniging. Zij zijn verplicht om aan het bestuur te melden of zij een vermoeden hebben of dat er sprake is van daadwerkelijke seksuele intimidatie of misbruik. Het bestuur meldt dit vervolgens bij de zwembond (KNZB).

Stap 2: Wat kan beter?
We hebben een risicoscan gemaakt in goed overleg met onze projectgroep bestaande uit 4 personen van de vereniging. 2 van de leden zijn omwille van de onafhankelijkheid de VCP. Deze projectgroep monitort hoe het staat met de veiligheid binnen de vereniging. Zo hebben zij ervoor gezorgd dat alle vrijwilligers een VOG kregen en een vrijwilligersovereenkomst met informatie.

Stap 3: Wie doet er mee?
Nieuwe vrijwilligers volgen tijdens hun cursus bij de KNZB ook een les welke in het teken van veilige sport staat. Ook nieuwe ontvangen nieuwe vrijwilligers tijdens het intakegesprek een overzicht met afspraken. Zo mogen bijvoorbeeld lesgevers van SuperSpetters nooit de kinderen apart nemen om ze toe te spreken zonder dat hier een tweede lesgever bij aansluit. De dialoog hierin pakken we tijdens de bestuursvergaderingen terug.

Stap 4: Wat spreken we af?
Ons uitgangspunt zijn de gedragsregels  van de NOC*NSF en de sportbonden (waaronder die van ons; de KNZB). Deze zijn bindend voor elke sportclub. Ze zijn uitgesplitst in verschillende functies en rollen. Wij gaan ervanuit dat elk lid van ZPC de Rog kennis heeft genomen van deze regels en hier naar handelt. Beeldmateriaal van wedstrijden/trainingen of enigszins mogen niet door ouders namens ZPC de Rog worden gedeeld. Vermoedens van seksuele intimidatie melden wij altijd, dit zijn wij verplicht. De melding loopt altijd via de VCP.

Stap 5: Hoe houden we elkaar scherp?
Jaarlijks monitort de VPC middels deze checklist of het beleid nog leeft en of men zich nog bewust is van de risico's en de afspraken.